Lean afstudeeratelier Hogeschool Utrecht

LEAN afstudeeratelier bij Instituut Gebouwde Omgeving van Hogeschool Utrecht

Inleiding
Het lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen is voornemens om een afstudeeratelier te starten met als thema LEAN. De kennisvraag zal zich richten op LEAN, de praktijkvraag vanuit de bedrijven moet wel aansluiten op de “LEAN-gedachte” maar zal ook eigen accenten hebben. Dit document dient als praatstuk voor bedrijven, docenten en studenten die willen aansluiten bij het LEAN afstudeeratelier.

In dit document wordt uitgelegd hoe het LEAN afstudeeratelier bij Instituut Gebouwde Omgeving zal gaan functioneren. Eerst wordt uitgelegd hoe afstuderen binnen Instituut Gebouwde Omgeving gestructureerd is en daarna wordt ingegaan op het begrip afstudeeratelier. Vervolgens wordt kort verslag gedaan van gesprekken met mogelijke partners om daarna een voorstel te doen van hoe het LEAN afstudeeratelier eruit zal gaan zien, en welke rol het Lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen daarin zal gaan spelen.

Voorstel LEAN afstudeeratelier

Afstudeeratelier LEAN HU
Het Lectoraat Nieuwe Cultuur in de bouwketen zal in samenwerking met de opleidingen Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en waar mogelijk Civiele Techniek in februari 2014 een afstudeeratelier starten. Mogelijke vorm van dit atelier kan zijn zoals hierboven geschetst. LEAN is de kern van het atelier echter ieder bedrijf en student zal een andere focus hebben binnen LEAN.

Afstuderen binnen Instituut Gebouwde Omgeving
Voor het gestructureerd laten verlopen van de afstudeeronderzoeken heeft Instituut Gebouwde Omgeving (IGO) gekozen voor de methodiek van ontwerpprojecten. De essentie daarvan is weergegeven in onderstaand schema. Kern hierbij is dat de student aansluiting vindt bij een kennisvraag (KV), in samenspel met het werkveld een praktijkvraag formuleert (PV) en middels een competentievraag of vragen (CV) aangeeft hoe hij/zij aan zijn professionele persoonlijke ontwikkeling wil gaan werken.

Schema ontwerpprojecten HU

Kennisvraag (KV)
Het lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen en de vakdocenten hebben kennisvragen vastgesteld. De student kiest een kennisvraag die dichtbij zijn afstudeeronderwerp staat en levert hiermee een constructieve bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen IGO en het lectoraat.

De kennisvraag van het lectoraat, die studenten kunnen gebruiken voor hun afstudeerwerk luidt: Welke meerwaarde heeft LEAN voor het hele bouwproces van initiatief, ontwerp, voorbereiding, uitvoering, beheer en onderhoud. Daarbij kunnen studenten kiezen voor een specifieke fase van het bouwproces en een specifiek onderwerp. Daarbij valt te denken aan de invloed die LEAN heeft op projectontwikkeling, kwaliteitsmanagement, productiviteitsverbetering, bouwlogistiek, samenwerking tussen vraag en aanbod etc etc.

Praktijkvraag (PV)
De praktijkvraag heeft betrekking op de onderzoeksvraag vanuit het afstudeerbedrijf en heeft een nauw verband met de kennisvraag.

Competentievraag (CV)
De competentievraag is sturend voor de competentieontwikkeling van de student (kennis, vaardigheden en professionele houding).

Afstudeerateliers binnen Instituut Gebouwde Omgeving van Hogeschool Utrecht
Diverse opleidingen van Instituut Gebouwde Omgeving en sommige lectoraten bieden hogeschool studenten de mogelijkheid om tijdens het afstuderen deel te nemen aan een afstudeeratelier, een plek waar kennisdeling en uitwisseling van ideeen tussen afstudeerders een belangrijke rol heeft. Onder begeleiding van een of meer docenten en eventueel een lector werken de studenten binnen een atelier vanuit een gemeenschappelijke kennisvraag aan de individuele praktijk- en competentievragen. De gemeenschappelijke onderzoeksdelen die een onderzoeksprogramma ondersteunen, worden verdeeld onder de deelnemende studenten die dat bruikbaar maken voor hun eigen afstudeerwerk.

In een atelier werkt een groep studenten nauw samen:

 • Tijdens de opstartfase wordt samengewerkt op het gebied van literatuuronderzoek, en afbakening van het eigen afstudeerwerk. de studenten hebben overleg over methodiek en aan het eind van de opstartfase organiseren zij een bijeenkomst met praktijkdeskundigen. De bedrijfsbegeleiders sluiten aan bij deze bijeenkomst om mee te doen aan de kennisdeling.
 • Tijdens de uitvoering van het onderzoek wordt regelmatig de voortgang besproken, de studenten stemmen interviews af, gebruiken elkaars informatie en regelmatig zijn er voortgangsworkshops waarin de studenten leren van elkaars ervaringen.
 • Bij de afronding organiseren de studenten gezamenlijk en in samenwerking met het Kennis en Praktijkbureau van IGO een symposium waarop de resultaten gepresenteerd worden. Hiervoor nodigen de studenten naast de bedrijfsbegeleiders ook externe bedrijven uit.
 • Tot slot maakt iedere student een artikel met een samenvatting en bevindingen van het eigen afstudeerwerk.

Het afstudeeratelier heeft een vaste basis zoals hierboven omschreven, daarnaast biedt het afstudeeratelier nog een aantal extra mogelijkheden.

 • Studenten kunnen rouleren tussen bedrijven wat studenten in staat stelt om hun onderzoek bij meerdere bedrijven plaats te laten vinden. Bedrijven kunnen zo gebruik maken van kennisdeling.
 • Bedrijven kunnen gezamenlijke praktijkvragen opstellen.
 • Kennisdeling mogelijk met andere Hogescholen zoals Avans (er zijn nu al plannen voor een gezamenlijk afstudeeratelier).

Mogelijke deelnemers aan het afstudeeratelier
Hieronder een overzicht van mogelijke deelnemers aan het afstudeeratelier, deze lijst zal in de komende maanden groeien.

Lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen:

Deelnemende docenten vanuit IGO:

Betrokken bedrijven:

 • Bergenbos, Gerben Bos
 • Unica, Jan Maarten Elias
 • BAM Utiliteitsbouw, Jørgen de Kock
 • JHK, Chris de Jonge

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>